Nasze cele

2. Wynikające z powyższych celów, zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b)  kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;

c)  wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d)  wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e)   wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;