Nasze przedszkole

 

 Przedszkole Niepubliczne "Studio Dziecka Figiel" powstało 02.11.2010r. Znajduje się przy ul. Zacisznej 1 w Granicach. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526), Statutu Niepublicznego Przedszkola "Studia Dziecka Figiel".

Czas pracy przedszkola

 • Przedszkole funkcjonuje cały rok. Za rok przedszkolny uznaje się okres od 01 września do 31 sierpnia
 • W okresie lipiec-sierpień w przedszkolu realizowany jest program wakacyjny - więcej informacji u dyrektora przedszkola
 • Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 – 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz dni ustalone przez Dyrektora

 Infrastruktura przedszkolna.

 Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych grup,
 • łazienki oddzielnie dla dzieci i personelu,
 • szatnie oddzielnie dla dzieci
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
 • plac zabaw
 • miejsca parkingowe dla Rodziców

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw wyposażonego w odpowiednio dobrane urządzenia dostosowane do wieku dzieci. Sale dydaktyczne zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci w danej grupie wiekowej.


 Dzienny rozkład planu dnia dzieci w przedszkolu:

 • 1/5 dnia: zabawy dowolne
 • 1/5 dnia: na powietrzu
 • 1/5 dnia: zajęcia dydaktyczne
 • 2/5 dnia do dyspozycji nauczyciela, w tym zajęcia dodatkowe

Współpraca z Rodzicami

Rodzicom proponujemy: spotkania indywidualne, grupowe, zajęcia otwarte i lekcje pokazowe, warsztaty plastyczne z dzieckiem, warsztaty i spotkania dyskusyjne, współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, konkursy rodzinne.